Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015Mua sách gọi : 0947.809.541 ; www.sachnganle.com ;Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015 ; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2016 ;Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, những quy định mới về quản lý thu, chi ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp 2015 ; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, những quy định mới về quản lý thu, chi ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp 2016 ;Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2014 những điều cần biết về công tác quản lý , sử dụng và thanh toán , quyết toán ngân sách nhà nước ;Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2014 những điều cần biết về công tác quản lý , sử dụng và thanh toán , quyết toán ngân sách nhà nước ;Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2015 những điều cần biết về công tác quản lý , sử dụng và thanh toán , quyết toán ngân sách nhà nước ;Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2016 những điều cần biết về công tác quản lý , sử dụng và thanh toán , quyết toán ngân sách nhà nước ;Hoàn thiện gỡ rối chứng từ, sổ sách kế toán và phương pháp hạch toán, thiết lập sơ đồ tài khoản , lập ,trình bày báo cáo tài chính quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đơn vị hành chính sự nghiệp ;Hướng dẫn quản lý sử dụng kiểm toán báo cáo quyế toán năm 2014 – xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 ;Hướng dẫn quản lý sử dụng kiểm toán báo cáo quyế toán năm 2015 – xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 ;Nhiệm vụ trọng tâm và công tác quản lý tài chính thu chi ngân sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ;Hoạt động công doàn giáo dục và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 -2015 ;Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập các bài diễn văn các bài phát biểu mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội ;Luật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị ;Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc , bế mạc , hội nghị và kỹ năng soạn thảo văn bản , chuẩn bị ổ chức cuộc họp , hội nghị , hội thảo , diễn đàn , quy cế phát ngôn trong các cơ quan đơn vị ;Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu , đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước đạt hiệu quả quy định mới nhất về mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động trong các cơ quan tổ chức nhà nước

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *