P1_Bài 8_ Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ 43/2006/NĐ-CP _Kiểm soát chi thường xuyênTổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, các loại đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, việc trích lập các quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập, việc chi bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, phúc lợi; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập, quyền tự chủ trong quyết định định mức chi của đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ tự chủ, quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, điểm khác biệt giữa đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; quy trình kiểm soát chi thường xuyên, kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập,…

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/tong-hop/

 • Đơn vị nào thực hiên theo ND 16 và đơn vị nao thực hien theo ND 16

  Nguyen Le July 29, 2020 9:13 am Reply
 • Khen thưởng học sinh giỏi ở các trường học chi từ Nguồn TKC ( khen thưởng) hay thuộc nghiệp vụ chuyên môn ạ.

  Phú Cháy July 29, 2020 9:13 am Reply
 • Một số nội dung khác có liên quan:
  Việc phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định trên được ổn định trong thời gian 3 năm. Sau thời hạn 3 năm sẽ xem xét phân loại lại cho phù hợp.
  Nguồn: (1) NSNN cấp; (2) Nguồn thu từ hđ sự nghiệp (Phí được để lại; Thu từ hđ dịch vụ, thu từ hđ sự nghiệp khác _Tham khảo TT71/2006; Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết, lãi TG ngân hàng); (3) Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho; (4) Nguồn khác (vốn vay, vốn huy động của cán bộ, viên chức trong đơn vị; Nguồn liên doanh, liên kết).
  Mở TK:
  + ĐV mở TK tại KBNN: KP NSNN cấp; các khoản thu, chi phí và lệ phí và các khoản khác của NSNN (nếu có).
  + ĐV được mở TK tại NH hoặc KBNN để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ. KBNN không kiểm soát các khoản thu, chi  này của đơn vị (kể cả trường hợp đơn vị mở TK tại KBNN_TT81/2006)     
  Được khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc các nd: Sử dụng VPP, điện thoại, xăng xe, điện, nước, công tác phí. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn, trừ các khoản thanh toán VPP, thanh toán công tác phí được đơn vị thực hiện chế độ khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ, khoản thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

  Nguyễn Bá Toàn July 29, 2020 9:13 am Reply
 • Về chi trả thu nhập tăng thêm
  – Việc chi trả TNTT cho từng người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên, ko bao gồm hợp đồng thời vụ) và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn (theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị ).
  – Quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ làm cơ sở để tính tổng TNTT trong năm, bao gồm:
  + Tiền lương ngạch bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Chỉ bao gồm lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên.
  + Tiền lương tăng thêm của người LĐ do nâng bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc trước thời hạn (nếu có).
  – Thực hiện chi đối với khoản thu nhập tăng thêm:
  + Căn cứ kết quả hoạt động tài chính quý: Chi TNTT hàng qúy tối đa không quá 60% số chênh lệnh thu lớn hơn chi đơn vị xác định được theo quý.
  + Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, có kết quả tài chính > Chi tiếp hoặc giảm trừ bổ sung TN.
  + Khi có quyết toán được duyệt: Thiếu thì tiếp tục chi; thừa thì sử dụng Quỹ DPÔĐTN (nếu có) để bù đắp, tiếp đến vẫn ko đủ thì từ vào chênh lệch thu, chi dành chi trả thu nhập tăng thêm của năm sau; tiếp theo vẫn không đủ thì trừ vào Quỹ tiền lương của đơn vị.

  Nguyễn Bá Toàn July 29, 2020 9:13 am Reply
 • Việc trích lập các quỹ :
  – Hàng quý, căn cứ vào kết quả tài chính thực hiện trong quý, đơn vị tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi trong quý gửi KBNN nơi giao dịch đề nghị trích lập các quỹ theo quy định (đối với quý IV được thực hiện trong tháng 01 của năm sau). Mức trích tối đa không vượt quá 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại trong quý (sau khi đã chi TNTT). KBNN không kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
  – Khi quyết toán được thẩm định, duyệt, TH thiếu thì trích tiếp, TH thừa thì đơn vị phải sử dụng các quỹ tương ứng để bù đắp, trường hợp vẫn còn thiếu hụt thì trừ vào số chênh lệch thu lớn hơn chi năm sau của đơn vị. Căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước.

  Nguyễn Bá Toàn July 29, 2020 9:13 am Reply
 • Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập:

  – Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (có HL 06/04/2015); làm cơ sở để xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực, cụ thể có 8 lĩnh vực: (1) giáo dục đào tạo; (2) dạy nghề; (3) y tế; (4) văn hóa, thể thao và du lịch; (5) thông tin truyền thông và báo chí; (6) khoa học và công nghệ; (7, 8) sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
  – Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể thì vẫn thực hiện theo quy định tại NĐ43; NĐ115/2005, 96/2010; NĐ 85/2012.
  – Như vậy thì 05 lĩnh vực: (1) giáo dục đào tạo; (2) dạy nghề; (3) y tế; (4) văn hóa, thể thao và du lịch; (5) thông tin truyền thông và báo chí sẽ thực hiện theo quy định tại NĐ43, Thông tư số 71/2006/TT-BTC, Thông tư số 113/2007/TT-BTC, Thông tư số 81/2006/TT-BTC, Thông tư số 172/2009/TT-BTC. Trừ lĩnh vực y tế sẽ thực hiện theo NĐ85/2012. (Việc quản lý Biên chế theo NĐ41/2012).
  – Khoa học và công nghệ: NĐ 54/2016/NĐ-CP, TT 90/2017/TT-BTC.
  – Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác): NĐ 141/2016 và Thông tư số 145/2017/TT-BTC.

  Nguyễn Bá Toàn July 29, 2020 9:13 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *