Thống nhất đầu mối kiểm soát chi trong hệ thống Kho bạc Nhà nướcViệc triển khai thực hiện Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát chi đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong hoạt động giao dịch, thanh toán các khoản chi NSNN với KBNN, các đơn vị, khách hàng chỉ gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến một công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi của KBNN nơi đơn vị mở tài khoản (bao gồm cả hồ sơ chi đầu tư và chi thường xuyên) theo đúng quy định: “một cửa, một giao dịch viên”; đồng thời nhận lại kết quả từ chính công chức kiểm soát chi đó khi nộp hồ sơ. Ngoài ra, việc luân chuyển chứng từ chi NSNN trong nội bộ KBNN (giữa kiểm soát chi và kế toán) được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống TABMIS, nên có sự kiểm soát, giám sát của Lãnh đạo đơn vị KBNN, đảm bảo việc xử lý hồ sơ, chứng từ được nhanh, kịp thời; nhiều khoản chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, chi bằng tiền mặt … theo đề nghị của đơn vị đã được xử lý ngay trong ngày.
#KiemSoatChi, #KhoBac

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *